Home Projecten Help mee Over ons Actueel

Over ons

Behandeling is onderdeel van herstel. Vanuit herstelperspectief is het een fundamenteel besef dat behandeling onderdeel is van herstel en niet andersom.

Organisatie en leden

Leden

De cliëntenraden van:

Brijder verslavingszorg (Parnassiagroep)

Antes (Parnassiagroep)

IrisZorg

Jellinek Volwassenen (Arkin)

Novadic-Kentron

Tactus Verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

CliëntenAdviesRaad (CAR)

GGD Amsterdam

Terwille verslavingszorg Groningen

Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan en komt ongeveer 10 keer per jaar samen. Alle afgevaardigde cliëntenraadsleden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Uit hun midden is een Dagelijks Bestuur gekozen dat de dagelijkse gang van zaken regelt en uitvoering geeft aan de door het Algemeen Bestuur genomen beslissingen.


Dagelijks Bestuur

Hendrik Hartevelt, voorzitter

Kees Keuch, penningmeester

Rob Stok, secretaris

Missie & Visie

De cliëntenbeweging ontwikkelde een visie op de kwaliteit van de Nederlandse verslavingszorg. Deze luidt kort gezegd: de behandeling is redelijk goed, maar daarna val je in een zwart gat. Stichting het Zwarte Gat zal kennisontwikkeling en kennisdeling met betrekking tot de verslavingszorg stimuleren.

Het doel is op herstel georiënteerde systemen -waarin de cliënt centraal staat- te ontwikkelen. Vanuit herstelperspectief is het een fundamenteel besef dat behandeling onderdeel is van herstel en niet andersom. Wil behandeling dienstbaar zijn aan herstel, dan is het nodig dat dat besef wordt vertaald naar de inrichting van de zorg. Met name de financieringsschotten hinderen een soepele samenwerking met bijvoorbeeld het sociaal domein.

Een uitgebreide versie van ons visiedocument vind je hier.

Van cliëntidentiteit naar burgerschap

Stichting het Zwarte Gat beschouwt herstel als een individueel en persoonlijk proces waarin de mogelijkheden en kracht van de mens centraal staan. Het (weer) gaan functioneren in sociale rollen (bijvoorbeeld als ouder of werknemer) is uiteindelijk een belangrijk streven. Hierdoor is herstellen ook zeer goed mogelijk wanneer de aandoening niet geheel verwdijnt. Herstel impliceert een actieve acceptatie van kwetsbaarheden en beperkingen, en een geleidelijke inwisseling van de cliëntidentiteit naar burgerschap.

Herstel heeft tijd nodig

Het gaat bij herstel niet alleen om het klinisch herstel. Misschien wel belangrijker is het maatschappelijk herstel. Daar verstaan we onder het dagelijkse, sociale en maatschappelijke functioneren en om het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke rollen zowel in de beperkte kring van lotgenoten, familie en vrienden als in de bredere context van werk, studie en vrije tijdsbesteding. Hierbij gaat het niet alleen om persoonlijke ondersteuning bij dit maatschappelijk herstel, maar ook om de verbetering van de maatschappelijke positie van de betrokkenen: om sociale inclusie en om vermindering van stigma, discriminatie en uitsluiting.

Omdat herstel een uniek persoonlijk proces is, kan de persoon het alleen zelf doen en moet hij zelf de regie hebben. Maar het hoeft niet alleen. Ook bij herstel is de ondersteuning van anderen, zoals familieleden en naasten, lotgenoten, ervaringsdeskundigen en professionals belangrijk. Deze herstelondersteuning houdt in dat de omgeving kan aansluiten bij het persoonlijk herstelproces en ondersteuning kan bieden daar waar dat nodig is: maatschappelijk, klinisch, bij levensvragen etc.

Herstelondersteuning betekent in elk geval op een andere manier omgaan met mensen met problemen dan tot voor kort gebruikelijk was: de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon zélf vormen het vertrekpunt, de ondersteuning sluit daar op aan.

De directe leefomgeving en alle hulpverlening en begeleiding binnen de ggz- verslavingszorg en het sociale domein zouden dan ook ten dienste moeten staan van het persoonlijke herstelproces van de persoon in kwestie. Een goede samenwerking tussen de disciplines binnen de nulde, eerste en tweede lijn is daarbij essentieel.

De zorgverlener is er voor de cliënt

Herstelondersteuning heeft dan ook alles te maken met een (veranderende) rol en houding van de hulpverlener. Die rol is niet meer primair die van interveniërende deskundige maar die van betrokken ondersteuner of coach. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de prioriteiten van de persoon zijn leidend, evenals de eigen krachten, en eigen ervaringskennis en hulpbronnen in de directe omgeving.

Maar ook de rol van sommige cliënten moet anders. Niet je overgeven aan de hulpverlener en passief ondergaan wat hij doet, maar actief het heft in handen nemen, en meedenken en doen in je eigen herstelproces.

Een ander kenmerk van herstel ondersteunende zorg is de gelijkwaardigheid in de relatie tussen hulpverlener en cliënt, waarbij – naast de beschikbare professionele kennis – de kennis, ervaringen en vaardigheden van de persoon zelf ook een belangrijke rol spelen. De cliënt wordt ruimte geboden (en néémt die ruimte ook) om te zoeken naar de betekenis van ervaringen en naar de gewenste steun bij het hervinden van eigen veerkracht.

Persoonlijk en unieke ondersteuning

Herstel is een persoonlijk, uniek proces en vraagt dus om persoonlijke en unieke ondersteuning

De hele organisatie van de zorg dient dienstbaar en ondersteunend te zijn aan wat cliënten nodig hebben, dus ook de organisatie van de toegang van zorg, het mogelijk maken van keuzes door cliënten voor de best passende zorg en het bewerkstelligen van een goede match met hulpverleners.

In onze visie bepaalt de cliënt zelf hoe zijn herstel eruit ziet. Gaat hij daarmee voortaan zelf uitmaken hoe hij zijn leven invult? Zoveel mogelijk, ja! Maar wat ‘zoveel mogelijk’ betekent, bepalen cliënt en hulpverlener samen.

Mike Slade stelt dat ieder die in herstel is voor de volgende vier opgaven staat:

Mike is Professor of Mental Health Recovery and Social Inclusion at University of Nottingham.

  1. Een positieve identiteit ontwikkelen.
  2. Framing, het “inlijsten” of een betekenisvolle plaats geven aan de verslaving of het psychiatrisch probleem.
  3. Responsief vermogen (weer) ontwikkelen, zelfmanagement van de symptomen en van de aandoening door empowerment.
  4. Het oppakken van vroegere of het verwerven van nieuwe, waardevolle sociale rollen.

Stap 1 Overweldigd worden door de aandoening

Je leven voelt als ‘overleven’. Je bent de controle over jezelf en het leven volledig kwijt en hebt niet het idee dat je hier zelf ook maar enige invloed hebt. Je voelt jezelf ontredderd en gelooft er eigenlijk niet meer in dat je je eigen leven ooit nog terug op de rit zult krijgen. Wat heeft het ook allemaal voor zin om nog te vechten? Niemand begrijpt je toch, je wilt met rust gelaten worden en aan de toekomst wil je al helemaal niet denken!

Stap 2: Leven met de aandoening

Inmiddels weet je maar al te goed dat het leven niet gemakkelijk is. Maar je moet ervan maken wat ervan te maken valt. Je bent hoe dan ook altijd verantwoordelijk voor je eigen leven en herstelproces. Het heeft geen zin om je op je beperkingen te focussen, maar kijk naar je kwaliteiten! Wat is er ondanks alle onmogelijkheden nog wel mogelijk? Wie ben je ‘zelf’ naast je stoornis?

Stap 3: Leven voorbij de aandoening

Doen waar je goed in bent, waar jij je gelukkig bij voelt en waar je kracht uit kunt halen. Kortom, je hart achterna gaan, zonder dat je jezelf in de weg laat staan door je beperkingen of kwetsbaarheden. Je stoornis parkeer je mooi naar de achtergrond van je bestaan. Maak ruimte voor nieuwe doelen en een nieuwe betekenis van jou leven!

Stap 4: Werken aan je eigen herstel

Er zijn allerlei mogelijkheden om aan je eigen herstel te werken en je ervaringskennis te ontwikkelen. Voorbeelden zijn zelfhulpgroepen, herstelwerk groepen, empowerment plus trainingen, herstellen doe je zelf, fotovoice. Maar ook je eigen herstelverhaal maken. Voor informatie over deze trainingen kan je meer informatie vinden op de volgende websites:

Herstel Empowerment Ervaringsdeskundigheid / HEE!

Fotovoice van VoorDoorMet

Kennisplein: de ervaringsdeskundige

Daarnaast zijn er opleidingen. Op MBO niveau en HBO. Er zijn gecombineerde opleidingen. Bijvoorbeeld SPH met ervaringsdeskundigheid en opleidingen die jou opleidt tot ervaringsdeskundige.

Geschiedenis

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van kracht geworden. Hieruit vloeide de oprichting van de koepel cliëntenraden in de verslavingszorg voort. Leden van deze verschillende raden uit heel Nederland kwamen tweemaal per jaar een weekend bijeen om, met elkaar en van elkaar, ondersteund door de trainers van Odyssee, meer en meer te leren hoe de medezeggenschap optimaal te benutten.

Maar in de loop van de tijd hebben de cliëntenraden in de VZ zich geëmancipeerd. Naast medezeggenschap werd o.a. cliëntparticipatie een thema dat, zeker na de invoering van de WMO in 2005, steeds nadrukkelijker om aandacht vroeg. Bovendien vormde het gebrek aan ‘nazorg’ een permanent aandachtspunt, hetgeen we sinds 2007 zijn gaan benoemen als ‘het maatschappelijk herstel’.

Dit heeft er uiteindelijk mede toe bijgedragen dat in 2008 Kennisnetwerk ‘het Zwarte Gat’ is opgericht.

Handvest van Maastricht

In 2008 werden tijdens het tienjarig jubileum van de cliëntenraden in de verslavingszorg de bestuursleden van de verslavingszorg, aangesloten bij GGZ Nederland door de cliëntenraden uitgenodigd bij dit feest aanwezig te zijn. Doel van de uitnodiging van de bestuursleden was, om de bestuurders te laten zien, dat de cliëntenraden waren uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner en dat het tijd werd om dit te bekrachtigen met een handvest/convenant (een raamovereenkomst).  In de sector beter bekend als het ‘Handvest van Maastricht’. De cliëntenraden hadden zich in hetzelfde weekend verenigd in Stichting het Zwarte Gat. ShZG vertegenwoordigd de gezamenlijke cliëntenraden in de sector verslavingszorg.

Buiten het feit dat het voor de bestuurders erg bijzonder was ‘hun’ cliëntenraden in het weekend zo aan het werk te zien, voelden zij zich overrompeld door het gepresenteerde handvest met o.a. de onderdelen:

Herstel wordt het leidend principe.

Van begin tot eind de wordt herstelaanpak, gericht op Maatschappelijk herstel en Kwaliteit van leven, als uitgangspunt gehanteerd.

Ervaringsdeskundigheid wordt erkend als derde kennisbron naast wetenschappelijke kennis en professionele kennis.

Het handvest werd weer belangrijk gemaakt toen de zorgverzekeraars er een punt van begonnen te maken. Ook de zorgverzekeraars hadden de klok horen luiden, maar begrepen niet hoe de klepel van ‘ervaringsdeskundigheid’ en ‘herstel ondersteunend werken’ eruit moet komen te zien. Dat is voor de zorgverzekeraars en gemeenten tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk. Het is nog steeds een gehannes. Vanuit de professionals en de zorgverzekeraars is er geen duidelijke visie. De gemeenten en de zorgverzekeraars kunnen het moeilijk vertalen naar het sociale domein. Want is het antwoord, als het niet evidence based is kunnen de professionals er geen soep van maken. Het is steeds de cliëntenbeweging die het voortouw moeten nemen, maar als puntje bij paaltje komt blijft het een gehannes om het goed uitvoerbaar te maken.

Resultaten

Zorgstandaarden Alcoholverslaving en Opiaatverslaving

Het bieden van goede zorg aan mensen met een alcoholverslaving of een heroïneverslaving houdt meer in dan alleen een effectieve behandeling van de verslaving. Iemand die verslaafd is raakt vaak veel kwijt, zoals werk of een partner. Voor een breed herstel - dus ook een maatschappelijk en persoonlijk herstel - is een goede samenwerking tussen de zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts en een behandelaar in de verslavingszorg), andere hulpverleners (zoals het wijkteam) en naasten nodig.

De Zorgstandaarden Alcoholverslaving en de Zorgstandaard Opiaatverslaving laten zien hoe vroegsignalering, behandeling, zorg en actief herstel voor mensen met (beginnende) verslaving vanuit dit perspectief kunnen worden vormgegeven.

Zorgstandaard Alcoholverslaving: Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

Zorgstandaard Opiatenverslaving: Opiaatverslaving